Page 1 Created with Sketch. Icon Menu Created with Sketch.

Actie voorwaarden

Informatie
1. Deze voorwaarden gelden voor de “Loopgiveaway social media actie” van Yvonne Kuipers Fotografie en mede organisatoren, ofwel de organisatie, gevestigd te Medemblik.
2. Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 14 maart 2018 t/m uiterlijk 1 mei 2018. De actie wordt gehouden in Nederland, waarbij 1 paar trouwschoenen van Jimmy Choo onder de deelnemers wordt weggegeven.
3. Deze Actie heeft als doel een prijs weggeven aan een van de deelnemers.
4. Deze prijs kan niet uitbetaald worden.

Spelregels
1. Deelnemen aan de actie kan alleen gedurende de actieperiode (zie hier boven).
2. Om kans te maken op de prijs dient de deelnemer alle Instagram-accounts en of facebook bedrijfspagina’s die aan de actie meedoen te volgen.
3. De winnende deelnemer wordt gekozen door middel van een willekeurige keuze door de organisatie.
4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Voorwaarden deelnemen
1. Er kan worden deelgenomen aan deze actie voor iedereen die in Nederland woonachtig is en minimaal 18 jaar oud is.
2. Deelname is op elke wijze uitgesloten voor de organisatoren van deze actie.
3. Met de deelname aan deze actie gaat men akkoord met deze actievoorwaarden. De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

De prijs
1. Het kiezen van de winnaar gebeurt alleen als er aan de voorwaarden van de spelregels is voldaan.
2. Zodra de winnaar is gekozen wordt dit aan haar persoonlijk bekend gemaakt.
3. De organisatie draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijs te betalen kansspelbelasting volgens de wet op de kansspelbelasting.
4. De prijs is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de organisatie, en wordt er een nieuwe winnaar gekozen.
5. Als de winnaar onbereikbaar is of haar prijs niet incasseert binnen 1 week na uitreiking, wordt de prijs ingetrokken en toegekend aan een nieuwe winnaar.

Aansprakelijkheid
1. De organisatie en de mede organisatoren zijn niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie. Zij zijn niet aansprakelijk voor schade van:
– het gebruik van de uitgekeerde prijs; of
– het feit dat de persoonsgegevens onjuist zijn.

Privacy
1. Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan de organisatie om haar naam voor promotionele doeleinden te publiceren.
2. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden of ter beschikking worden gesteld aan anderen.
3. De gegevens die de organisatie ontvangt, worden bewaard en zullen vertrouwelijk en conform de wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Slot
1. De organisatie is gerechtigd de actievoorwaarden ten alle tijden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de organisatie een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.
3. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Medemblik. Opgemaakt te Medemblik, maart 2018.

Meer informatie aanvragen?

Bekijk portfolio Fill 1 Copy 4 Created with Sketch. Heb je een vraag? Fill 1 Copy 4 Created with Sketch.